Prisen vart overrekt av ordførar Steinar Kyrvestad på 17. mai. I grunngjevinga frå Levekårsutvalet heiter det:

Levekårsutvalet vedtek samrøystes at Inger og Trygve Rysstad vert tildela Valle kommune sin kulturpris 2017 for sitt arbeid med sølvsmedtradisjonar, lokale mattradisjonar, lærlingar innafor gull- og sølvsmedfaget og møteplass for alle m.a. folkemusikkpub.